اتوبوس های شب در بوداپست

این اتوبوس ها در تمامی ساعات شبانه روز آماده خدمتگزاری به مسافران هستند و در ساعات تعیین شده مشخصی حرکت می نمایند و برنامه از پیش تعیین شده ای دارند.

نقشه مترو شهر بوداپست

نقشه مترو شهر بوداپست

ترانوای شهری یا ویلا موش

ترانواي شهري يا ويلا موش

مرکز تقاطع متروها و مرکز شهر

مركز تقاطع متروها و مركز شهر:

متروهای شهر بوداپست

متروهاي شهر بوداپست

فرودگاه بوداپست مجارستان

فرودگاه بوداپست مجارستان