انواع مؤسسات و مراكز آموزشي

دانشگاه

کالج

انواع مدارك وعناوين تحصيلي آموزش عالي

Erettsegi bizonyit vany

ديپلم دبيرستان ،گواهي اتمام دوره دبیرستان

Foiskola oklevel

کالج مدرسه عالی درجه کاردانی

Egyemi oklevel

درجه کارشناسی ـ درجه دانشگاهی

Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel

درجه کارشناسی ارشد ـ دوره های تخصصی

Doktori oklevel

دکترا

ساختار نظام آموزشي

الف  ـ ساختار نظام آموزشي مدارس / پيش دانشگاهي

تحصيلات ابتدايي از 6 سالگي آغاز مي شود وشامل دو دوره 4 ساله مي باشد .دوره دبيرستان در دو نــــوع مدارس آموزشي و مــــدارس حرفه اي ارائه ميگردد كه خود اين مدارس نيز چند نوع برنامــه آموزشي ارائه مي دهند كه طول دوره بين 4-6 سال مي باشد. مدارس متوسطه آموزشي (gymnazium Academic secondary schools) يكسري دروس وآموزشهاي عمومي بين 4-8 سال ارائه مي دهند در مدارس متوسطه حرفه اي Szakkozepiskola ومدارس حرفه اي Szakiskola آموزشها در زمينه علوم انساني ،فني كشاورزي وخدمات مي باشد .در مدارس متوسطه حرفه اي آموزشهاي عمومي در 4 سال اول دوره منجر به اخذ گواهي
Erettsegi bizoyitvany مي شود ودر مدارس حرفه اي آموزشهاي عمومي پس از 4 سال اول دوره علاوه دروس فني ارائه مي شود. درمدارس حرفه اي  مدركي ارائه نمي شود وسطح آن از نظر علمي پايين ترا از مدارس متوسطه حرفه اي است.

اخيراً دكتراي Ph.D در كشور مجارستان همانند ساير مدارك Ph.D در دنيا ارائه ميگردد.

ب ـ ساختار نظام آموزشي عالی

تحصيلات عاليه در اين كشور در دانشگاها وكالج ها امكان پذير است (نظام دوگانه) . برخي كالجها يا دانشگاهها به گونه اي مرتبط است كه به عنوان دانشكده آن دانشگاه فعاليت مي كند .دانشگاهها نيز مي توانند دروسي در سطح دانشكده ارائه دهند. تحصيل در كالج ها حداقل 3 سال وحداكثر 4 سال مي باشد در حالي كه حداقل طول دوره در دانشگاهها 4 سال وحداكثر 5 سال مي باشد .البته براي رشته پزشكي استثناء طول دوره 6 سال مي باشد.

Foiskola oklevel اعطاء ميگردد .فقط در دانشگاهها مدرك Egyetemi oklevel  (مدرك دانشگاهي) اعطاء ميگردد. دانشگاهها 3 دوره دكتراي تخصصي Ph.D كه طول دوره بين
3-1 سال مي باشد وهمچنين دوره  هاي  تحصيلات تكميلي ارائه مي دهند.

از سال 1993 دو موسسه وسازمان جهت توسعه ونظارت بر آموزش عالي تاسيس يافت .كميته ارزشيابي مجارستان  Hangarian Accreditation committee(HAC) و شوراي علمي آموزش عالي Hisher education scientific council (HESC)  از سال 1999 پس از بازنگري واصلاح ساختار نظام آموزشي ،تعداد دانشگاههاي دولتي كاهش يافتند تعداد موسسات و مراكز آموزش عالي 89 موسسه بود كه 55موسسه دولتي و 28 موسسه زير نظر كليسا و 6 موسسه خصوصي هستند. ولي در حال حاضر بر اساس اطلاعات شبكه اي 18 دانشگاههاي دولتي، 12 كالج و 26 كالج و دانشگاه كليسايي و 9 كالج خصوصي فعاليت دارند .نظام جديد آموزش عالي از سال 2003 اجرا شده است در نظام جديد دور مرحله اي 2 نوع دوره و مدرك تحصيلي Two eycle degree جايگزين نظام دو تايي dual system مي شود. و همگي تابع نظام واحدي شده اند . قرار بر اين است كه در سال 2005 آزمون سراسري پايان دوره دبيرستان برگزار شود كه جايگزين امتحان ورودي نظام آموزش عالي خواهد شد.

سال تحصيلي   سپتامبر تا  جون

زبان‌ آموزشي   مجارستاني

نظام آموزشي   سالانه

مراحل و دوره هاي تحصيلي

الف ـ مراحل و دوره هاي تحصيل در مراکز آموزش عالی/ غیر دانشگاهی

ازسال1996 يك نوع دوره جديدآموزش عالي دراين كشورايجادگرديد بنام دوره هاي آموزش عالي حرفه اي Akkredi tat iskolari redsrur felsofoku szakkepzes كه اين دوره در ارتباط با نظام آموزش عالي مي باشد .اين دوره به صورت يك دوره كوتاه مدت آموزش عالي پس از دبيرستان محسوب مي گردد وفقط منجر به اخذ گواهي  حرفه اي Bizonyitvan ميگردد. دوره هاي 2 ساله به طور معمول توسط كالج ها وبندرت توسط دانشگاهها ارائه ميگردد ودر بيشتر موارد با همكاري مدارس متوسطه حرفه اي فعاليت مي كنند .دوره هاي پيشرفته تر عملي در مدارس وموسسات آموزش عالي /غير دانشگاهي (Foiskola ) ارائه ميگردد. طول اين دوره ها بين 3-4 سال مي باشد ومنجر به اخذ مدرك Foiskola oklevel كه در سطح كالج است ميگردد. اين مدرك كه ممكن است Bachelor نيز ناميده شود و دارنده آن مي توانند وارد مقاطع بالاتر آموزشي عالي وتخصصي شوند. در برخي مدارس ودانشگاهها نيز دروسي در سطح كالج ارائه گردد .

ب- مراحل و دوره هاي تحصيل در دانشگاهها

Under graduat studies

تحصيل در دانشگاهها شامل 4-6 سال تحصيل  همراه با رائه پايان نامه وشركت در امتحانات نهايي مي باشد. پس از اتمام دوره وطي مراحل فوق ،مدرك Oklevel /egyetemi oklevel( مدرك دانشگاهي ) كه Master نيز ناميده مي شود اعطاء ميگردد كه دارنده آن مي توانند وارد مقطع بالاتر تحصيلي Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel  ( مقطع تخصصي دانشگاهي) و پس از 1-3 سال تحصيل مي شوند.

Graduate studres

اين دوره شامل 2 سطح ومقطع تحصيلي است

الف- Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel( دوره عالي تخصصي )

مدرك اين دوره از اتمام دوره Egyetemi oklevel دوره اول تحصيل دانشگاهي وطي 1-3 سال تحصيل اعطاء ميگردد.

ب- Doctoral studies

اين دوره شامل 3 سال تحصيل پس از اتمام دوره
Oklevel / egyemteni oklevel و انجام كارهاي پژوهشي مي باشد . مدرك دكترا يا Mester توسط كميته دانشگاهي پس از طي مراحل فوق ، موفقيت در امتحانات وارائه پايان نامه علمي ويك كار پژوهشي وگذراندن امتحان شفاهي اعطاء ميگردد.

آدرس وزارت آموزش ملی و ورزشی مجارستان

Ministry of Education

Head  Balint Magyar. Minister

Szalay utca 10-14

1055 Buda/ pest

Hungary

Tel  +36(1) 473-7333+36(1)473-7332

Fax  +36(1)269-2437

E-Mail   balint. Magyar@om.giv.hu

WWW http //www.om.hu

آموزشهای غیر رسمی

آموزشهاي غير حضوري ( از راه دور) توسط موسسات ومراكز معتبر ارائه مي گردد. آموزشهاي غير رسمي ديگري توسط مراكز وموسسات صنعتي وآژانسهاي دولتي سازمانهاي اجتماعي و مراكز مديريتي ارائه مي شود.دوره هاي شبانه وآموزش بزرگسالان نيز توسط مراكز وموسسات عالي ارائه مي گردد كه مدرك ديپلم اعطاء ميگردد.

شرايط پذيرش درمراكز آموزش عالي / دانشگاهها

شرط ورود به مراكز موسسات آموزش عالي حرفه اي داشتن ديپلم دبيرستان يا Erettsegi Bizonyitivany  است شرط ورود به دانشگاهها نيز داشتن ديپلم دبيرستان وقبولي در امتحان ورودي است.

شرايط پذيرش براي دانشجويان خارجي

داشتن ديپلم دبيرستان معادل كشور مجارستان ويا اتمام 12 سال تحصيل ابتدايي و متوسطه

آشنايي كافي به زبان مجارستاني دوره هاي آموزش زبان  در موسسات عالي ارائه ميشود.

نظام ارزشيابي و اعتبار بخشي تحصيلات

كميته ارزشياب مجارستان HAC به طور مستمر هدايت ونظارت بر استاندارهاي آموزشي دوره ها وفعاليتهاي علمي در مراكز آموزش عالي را به عهده دارد .تمامي دوره هاي آموزشي
مي بايست  توسط كميته مذكور تائيد شوند.

هزینه تحصیلی

حداقل هزينه تحصيلي و هزینه 5000 يورو براي دانشجويان خارجي

نظام نمره دهي

نمره دهي در مدارس بر مقياس 5-1 است كه به شرح زیر است

5=Jele(exellent)

4=jo(good)

3=kozepes

2=elegseges(stisfactory

1=elegeteh Unsatisfactory

نظام نمره دهي در دانشگاهها نيز بر مقياس 5-1 مي باشد و مانند نظام نمره دهي مدارس تعريف شده است كه 5 بالاترين رتبه و نمره 1 پايين ترين رتبه محسوب ميگردد.

نظام آموزشی کشور مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

5 thoughts on “نظام آموزشی کشور مجارستان”

 1. سایت تون عالیه.
  یه خواهش داشتم. میشه درباره نظام آموزش مهارتی و مراکز یا موسساتی که با موضوع آموزشهای فنی و حرفه ای در مجارستان فعالیت دارند (از نحوه فعالیت، تعداد، شرایط ورود و مدارک ارائه شدهو …) بهم اطلاعات بدین. ممنون

  1. سلام حمید جان
   سفارت مجارستان فقط به دوره های آکادمیک و دانشگاهی ویزا صادر می کند و برای دوره های کوتاه مدت فنی و حرفه ای ویزا صادر نمی شود و بهمین دلیل ما در این حوزه اطلاعاتی نداریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما با مشاوران موسسه تماس حاصل فرمایید

  1. سلام اقا هادی
   تا اونجا اطلاع دارم شرایط ویزای آمریکا بسیار سخت است و بهتر است کشور دیگری را مورد نظر قرار دهید. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − سیزده =