سفارت ایران در مجارستان

سفارت ایران در مجارستان

سفارت ایران در مجارستان ، آدرس سفارت ایران در شهر بوداپست ، پایتخت مجارستان

 

1143 BUDAPEST – STEFANIA- UT 97
BUDAPEST- HUNGARY

سفارت ایران در مجارستان

کد کشور : 00361
تلفن نمایندگی: 4609260
بخش کنسولی: 4603264