مراکز برگزاری امتحان ایلتس

در نظرداشته باشید اگر بخواهید در مجارستان ادامه تحصیل بدهید معمولا اکثر دانشگاههای نیاز به نمره زبان ندارند چون شما دوره  زبان را در دوره های پیش دانشگاهی یا همان پری پاراتاریکورس اموزش میبینید اما داشتن نمره زبان خالی از Read More