اطلس چهاربعدی آناتومی انسان

گروهی از دانشمندان در مجارستان يک نقشه چهاربعدی از آناتومی انسان خلق کرده اند که می تواند شيوه آموزش پزشکی را متحول کند. در اين برنامه، هزاران تصوير از کالبد شکافی های واقعی در زمان با هم ترکيب شده اند Read More