اجازه کار در مجارستان

خیلی از دانشجو هایی که برای ادامه تحصیل د رمجارستان به من مراجعه می کننددر مورد اجازه کار درمجارستان  از من سوال می کنند در نظرداشته باشید طبق قانون اداره مهاجرت هر دانشجو در هر جای دنیا که مشغول به Read More