دانشگاه ELTE - تحصیل در مجارستان

دانشگاه ELTE – تحصیل در مجارستان

دانشگاه ELTE – تحصیل در مجارستان دانشگاه ELTE دانشگاه ELTE  در سال 1635 توسط کاردینال |پیتر تاسیس شد و به عنوان یک داشگاه کاتولیک برای تدریس الهیات و فلسفه شروع به ار کرد در سال 1780- 1770 دانشگاه به کمک Read More