ابلاغ جدیده بانک مرکزی د رمورد متقاضیان ارز دانشجویی

اخبار تحصیلی مجارستان

بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات ارز دانشجویی فقط به دانشجویان دوره فوق لیسانس و دکترا داده میشود که دانشگاه آنها مورد تایید وزارت علوم میباشد

بنابراین کسانیکه برا ی ادامه تحصیل در مقطع لیسانس به مجارستان میروند ارز دولتی به آنها تعلق نخواهد گرفت

 

ابلاغ جدیده بانک مرکزی د رمورد متقاضیان ارز دانشجویی
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید